Home Lion sous la pluie Lion sous la pluie

Lion sous la pluie

Lion sous la pluie

Lion sous la pluie

Nairobi, Kenya
Savane dans le parc national du Kenya